ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︖
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
          ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖ ᠬᠡᠳᠦᠨ             ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ  ᠤ   ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠦ   ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ   ᠪᠤᠯᠤᠨ             ᠠᠰᠢᠭᠳᠤ     ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ   ᠠᠴᠠ   ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ   ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︖       ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯ᠂ ᠰᠠᠬᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠳᠤ᠂ ᠠᠮᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠤᠰ ᠲᠠᠯᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠴᠥᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠡᠵᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠯᠵᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠳ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ᠂ ᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠴᠢ᠂ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠯᠵᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠵᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠪᠤᠳᠤ ᠰᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠰᠢᠭᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕