ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠢ︖
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
              ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠢ︖       ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 2 ᠪᠤᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠳᠤᠷᠤᠢ᠂ ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠲᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ︔ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠦ ᠬᠤᠮᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠮᠦᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ᠂ ᠬᠡᠮ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃       ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠮᠤᠤᠰᠤᠳᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠢᠯᠵᠡᠷᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕