ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠤᠭ ᠮᠤᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠭ ᠮᠤᠳᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
          ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠤᠭ ᠮᠤᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠭ ᠮᠤᠳᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖       ᠲᠤᠷᠤᠭ ᠮᠤᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠰᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠭ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕