ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ  ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ᠎ᠠ
            ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ  ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ             ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖ ︵ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠤ︶       ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠡᠨ  ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ  ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠᠴᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠷᠨᠨ  ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠭᠡᠷ  ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ  ᠤᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠮᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ  ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠄       ︵1︶ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠠᠨ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠭᠢᠯᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ  ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ︵2︶ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠡᠷᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠵᠤᠭᠢᠰᠳᠡᠢ ᠲᠦᠰᠦᠯ  ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ︵3︶ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠮ  ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠠᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠢ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠡᠩ  ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ  ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠭᠢ ᠭᠡᠷᠡᠮ  ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ︵4︶ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠶᠢ ᠦᠯᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠡᠷᠡᠮ  ᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠪᠦᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠯ ᠡᠲ᠋ᠢᠯᠸᠠ ᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠮᠠᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠢᠭᠦ ᠪᠤᠶᠤ 12 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠡᠷᠡᠮ  ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠪᠦᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠯ ᠡᠲ᠋ᠢᠯᠸᠠ ᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠴᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠮᠠᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠢᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ︵5︶ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠭᠦᠮᠡᠯ ᠠᠳᠠᠷ ᠵᠤᠭᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠢᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ  ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ︵6︶ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠪᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 30 ~ 40℃ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕