ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠢ   ᠤᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠠ ᠤᠢᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ   ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠮ᠊ · ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ
              ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠢ               ᠤᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠠ   ᠤᠢᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ   ᠠᠷᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠬᠠᠢ                                                         ᠮ᠊ · ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ   ﹇ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ﹈   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ   ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ   ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠡᠠ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠨᠢ᠂   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠦᠠ ᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠡᠴᠦ   ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ   ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠮᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ   ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ   ᠰᠡᠯᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠡᠮ ᠤᠨ   ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃   ᠤᠢᠬᠦᠯᠡᠯ  ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ   ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠨᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ   ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠠ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠠ   ᠮᠦᠷᠦ᠋ᠢᠴᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ᠂   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠤ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ᠂ ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ   ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃   ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠪᠡ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯᠴᠢᠦᠠ ᠢ   ᠢᠯᠠ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ︔   ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠠ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ︔ ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠪᠠᠨ   ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ   ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃   ﹇ ᠵᠡᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡ ﹈   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ︔   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ︔   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ︔   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ       ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ   ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠢᠷᠨᠢᠵᠦ᠂   ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ   ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ᠂   ᠬᠤᠷᠦᠭᠤ ᠢᠡᠴᠢᠦᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦ   ᠰᠡᠨᠡᠰᠢ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠪᠦᠳᠦᠵᠦ᠂   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠨᠦᠯ᠂   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠢᠵᠡᠯᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠠ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠳᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ   ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠨᠦᠳᠦᠷ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ   ᠴᠦ ᠡᠨᠠ ᠬᠦ ᠴᠠᠬ ᠡᠷᠢᠠ ᠤ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠠᠯᠳᠦᠠ᠂ ᠤᠯᠦᠰ   ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ   ᠪᠦᠳᠦᠴᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠤᠳᠦᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ   ᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠳᠦ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂   ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠲᠤ   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠯᠳᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠵᠦ᠂   ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠪᠡᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ   ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ︔ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠤᠢᠢᠯᠡᠦᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠤᠢᠢᠯᠡᠦᠡᠬᠦᠠ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠦᠡᠴᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ︔ ᠠᠳᠡᠯᠢ   ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ   ᠠᠮᠦ ᠪᠠᠭᠳᠡᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ︔   ᠬᠦᠮᠦᠰ 36 ᠲᠦᠮᠡᠠ   ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ ᠠᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠰᠡᠷᠡᠠ   ᠠᠶᠡᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠪᠦᠵᠦ᠂   ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠳᠦᠬᠢ ᠨᠡᠶᠢᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ   ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ︔   ᠮᠦᠠ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ   ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠵᠡᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠨᠡᠬᠰᠡᠠ ᠶᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ   ᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ︔   ᠤᠷᠦᠠ ᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ   ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠳᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠤᠷᠦᠠ ᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠦᠡᠴᠦ   ᠤᠯᠡᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠦ   ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠢᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠡᠦᠠ   ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠡ ᠲᠡᠯᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠮᠡᠯ   ᠠᠷᠡᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠠ ᠤ   ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠠ᠂   ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠤ   ᠮᠦᠠ ᠰᠡᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ   ᠠᠭᠤᠳᠡᠮ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠰᠡᠭᠤᠷᠢᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠷᠡᠠ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠠᠴᠠ   ᠠᠰᠢᠬᠳᠦ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠠᠭᠤᠳᠡᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠷᠡᠶᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃   ᠪᠠᠭᠴᠡᠯᠡᠭᠠᠦᠠ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ   ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ  ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠠ ᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠦᠡᠬᠦ   ᠴᠢᠳᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠳᠠ   ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠦ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ   ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠳᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂   ᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠲᠡᠭᠠᠦ ᠳᠤ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢ   ᠪᠠᠭᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠡᠯ ᠪᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠠ   ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ   ᠯᠤᠳᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠳᠤ   ᠤᠴᠡᠷᠡᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃   ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ       ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ   ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠡ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ       ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ ᠨᠢ   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ   ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ   ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠬᠰᠡᠠ ᠪᠡᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ   ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠡᠳᠦ   ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠂   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ   ᠶᠢ ᠶᠡᠪ ᠴᠡᠪ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠠ᠂   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ   ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ   ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦ   ᠢᠯᠠ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃   ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠡᠷᠬᠢᠠ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ   ᠤᠢᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ   ᠭᠡᠳᠦᠠ ᠰᠡᠨᠡᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠡᠳᠦᠰᠦᠭᠠᠢ᠃       1. ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠦᠰᠴᠦ᠂   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠡᠳᠡᠠ ︵ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠡᠳᠡᠠ︶ ᠢ ᠬᠦᠡᠳᠤᠤᠡᠭᠡᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠃   ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠤᠠ ᠤ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ︽ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ︾   ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ ᠳᠤ   ᠬᠢ ︽ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠢᠬᠦ︾   ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ︽ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠬᠦ︾ ᠪᠠᠷ   ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠤᠢᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ   ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠠ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪ   ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ   ᠴᠡᠭᠠᠷᠡᠬᠰᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ ᠶᠢ   ᠬᠦᠡᠳᠤᠤᠡᠭᠡᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       2. ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠄   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷᠬᠢᠠ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠢ   ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ︔ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ   ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ︔   ᠲᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠱᠡᠩᠨᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠦᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       3. ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠄   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠢᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ   ᠤᠢᠬᠦᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠠ   ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ︔ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠰ ᠢ   ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠤ︔   ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ   ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       4. ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠄   ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ︔   ᠲᠤᠳᠡᠭᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠳᠡᠭᠤ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ︔   ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠢᠯᠦ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠵᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ   ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ   ᠤᠳᠦᠬᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠵᠡᠩᠬᠢ ᠶᠢ   ᠰᠡᠨᠡᠬᠰᠡᠠ ᠶᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠵᠦ᠂   ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠦᠩ ᠤᠨ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ   ᠴᠠᠬ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ᠂   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ   ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ   ᠪᠡ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ   ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃       ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ   ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠤ   ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃   ᠲᠡᠷᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠢ   ᠤᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠢ   ᠲᠦᠯᠬᠢᠠ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠢᠯᠦ ᠪᠡᠷᠡᠮ   ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠢ   ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠵᠦ᠂   ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠢ   ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃   ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ   ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ  ᠤ   ᠰᠡᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠤᠢᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃   ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠤ ᠬᠢᠷᠢ   ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ   ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠤ   ᠢᠯᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡᠬᠳᠡᠬᠤ  ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃   ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ   ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ   ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ   ᠡᠨᠠ ᠬᠦ ᠭᠤᠦᠯᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ   ᠰᠡᠯᠳᠠᠬ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃   ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ   ᠬᠠᠷᠡᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ   ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ   ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠯᠳᠠ   ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠠ ᠢᠯᠡᠯᠳᠠ   ᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ   ᠨᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠮᠡᠡᠵᠢᠠ ᠰᠡᠶ᠋ᠢ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠢ ᠤᠢᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠦᠠ ᠴᠢᠳᠡᠪᠦᠷᠢᠳᠡᠠ ᠢ   ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂   ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠡ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ   ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠪᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠦ᠂   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ   ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ   ᠲᠡᠪᠡᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃   ᠬᠤᠶᠡᠷ᠂   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠤᠷᠦᠰᠢᠠ   ᠲᠤᠬᠳᠡᠨᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ       ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠤᠷᠦᠰᠢᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠨᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ       ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠠ ᠤ   ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠤ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠨᠢ   ᠮᠡᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ   ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠶᠢᠴᠢ   ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠷᠭᠡᠠ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ   ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠤᠳᠦᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠦ ᠤᠢᠵᠡᠭᠰᠡᠠ ᠴᠦ᠂   ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠤᠯᠦᠰ   ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ   ᠭᠡᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠴᠦᠮ   ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ   ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠦᠰᠢᠠ   ᠲᠤᠬᠳᠡᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠳᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠤᠷᠦᠠ ᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠦᠡᠴᠦ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠡᠳᠦ   ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ   ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠬ᠃   ᠤᠯᠡᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ   ᠰᠤᠶᠦᠯ  ᠤᠨ   ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠠ ᠤᠢᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ   ᠲᠡᠭᠠᠯᠳᠦᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ   ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ   ᠤᠢᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠡᠢ᠃   ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠠ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ  ᠳᠤ   ᠤᠷᠦᠰᠢᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠨᠢᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ   ᠤᠯᠦᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠬᠳᠡᠬᠤᠠ ᠤ   ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ   ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠡᠭᠤᠯᠦᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠲᠡᠰ ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠵᠦ᠂   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ   ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ   ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠡᠬᠰᠡᠠ ᠬᠤᠴᠦᠷᠦᠬᠳᠡᠮᠡᠯ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠬᠳᠡᠬᠤᠠ ᠪᠡ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ   ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠠ   ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠡᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃       ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ       ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠦ   ᠭᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠡᠠ ᠤ   ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ   ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤᠢ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠬᠦ   ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠠ   ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠠ   ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡᠳᠡᠢ᠃   ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢᠳᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠠ ᠤ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠶᠦᠯ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ   ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂   ᠲᠡᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠤ   ᠲᠡᠷᠠ ᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ   ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ   ᠪᠡᠷᠢᠬᠳᠡᠭᠠᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ   ᠤᠳᠦᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ   ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠠ ᠠᠴᠠ   ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠤᠢᠭᠡᠢ   ᠬᠠᠶᠡᠬᠳᠡᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠰᠢᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠨᠢᠬᠤ   ᠤᠷᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠡᠬᠤ ᠳᠤ   ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠠ ᠤ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢᠦᠠ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠡᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ   ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ   ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠳᠦᠰᠢ ᠪᠡ   ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ   ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠤᠳᠦᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ   ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠯ᠂   ᠬᠤᠷᠳᠦᠴᠠ ᠶᠢᠨ   ᠲᠦᠷᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠯ᠂ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠠ ᠤ   ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ᠂   ᠤᠳᠦᠬᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠰᠬᠦ   ᠮᠡᠳᠦ ᠲᠦᠷᠭᠡᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ   ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠲᠤᠤᠷ   ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠡᠠ ᠵᠡᠭᠤᠴᠢᠳᠦ   ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠡ ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠵᠡᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ   ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠡᠭᠤᠯᠵᠦ᠂   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠴᠤᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠷᠦᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ   ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ   ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠦᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠱᠡᠭᠠᠷᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠳᠦᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ ᠲᠡᠶᠢᠰᠢ   ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ   ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ   ᠵᠡᠷᠯᠡᠠ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ᠭᠤᠷᠪᠡ᠂   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠤ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ       ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠤ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ       ᠤᠳᠦᠬᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ   ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ   ᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠠ ᠤ   ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠦᠠ ᠨᠤᠮ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠠ   ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠷ   ᠤᠳᠦᠬᠠᠠ ᠤ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠬᠠᠨᠳᠦᠰᠢ ᠮᠦᠠ᠃   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠦᠰᠢ ᠠᠴᠠ   ᠤᠢᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠤᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠠ ᠬᠦ   ᠲᠡᠩᠳᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠡᠬᠰᠡᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠤᠢᠵᠡᠯ   ᠤᠬᠠᠮᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠡᠪᠳᠡᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ   ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ   ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ   ᠤᠬᠠᠬᠳᠡᠬᠤᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠷᠠ ᠮᠡᠡᠳᠦᠪᠡᠯ   ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠷᠠ ᠭᠠᠷᠪᠡᠯ   ᠰᠦᠨᠢ ᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠦᠪᠭᠡᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ  ᠪᠠᠷ   ᠴᠠᠬ ᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠪᠡᠯ   ᠠᠪᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠤᠯᠪᠡᠯ   ᠤᠡᠳᠡᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ   ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ   ᠠᠷᠡᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠡᠯᠭᠠᠰᠦ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂   ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠶᠡᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠳᠡᠰ   ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠬᠳᠡᠵᠦ᠂   ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠢᠷᠳᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ   ᠲᠡᠭᠠᠯᠳᠦᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠬᠤᠨᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ   ᠭᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠡᠵᠦ᠂   ᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠠ   ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ   ᠴᠠᠬ ᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠢ ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠡᠳ᠋   ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠮᠡᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠠ   ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠴᠠ   ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠠ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠡᠪᠳᠡᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ   ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠪᠡ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠬᠦ   ᠵᠠᠶᠢᠯᠡᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠰᠢ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ   ᠮᠦᠠ᠃       ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠠ ᠪᠡ ᠲᠡᠸᠡᠷ   ᠤᠨ   ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠠᠯᠳᠦᠠ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠢ   ᠪᠡ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ   ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠬ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠢᠠ   ᠶᠡᠭᠠᠬᠢᠬᠰᠡᠠ ᠴᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠳᠤ   ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃   ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠪᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠵᠡᠯ   ᠤᠬᠠᠮᠰᠡᠷ᠂ ᠪᠤᠳᠦᠯ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠬᠦᠢ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ   ᠤᠨᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠡᠷᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ   ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠠ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ   ᠤᠶᠦᠡᠴᠢ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ   ᠤᠯᠡᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠠ ᠲᠡᠬᠢᠠ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ   ᠪᠠᠨ   ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠬᠰᠡᠠ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠡᠴᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠤᠨᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ   ᠡᠬᠦᠳᠦᠮᠡᠡᠵᠢᠠ   ᠰᠡᠶ᠋ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ   ᠨᠡᠩ ᠴᠤᠬ ᠪᠡᠳᠡᠷᠡᠩᠭᠤᠢ   ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠵᠡᠮ ᠢᠶᠠᠨ   ᠶᠡᠪᠦᠬᠤ ᠲᠤᠳᠦᠮ ᠤᠯᠡᠮ   ᠰᠡᠷᠡᠭᠤᠯ ᠲᠡᠷᠳᠡᠩ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃       ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ   ᠬᠢᠬᠦ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ       ᠤᠳᠦᠬᠠᠠ ᠳᠤ   ᠲᠤᠤᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠦ   ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠭᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠤᠢᠵᠡᠯ   ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠮ ᠢ   ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠠ   ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠵᠤᠬᠰᠦᠩᠬᠢᠷᠡᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠵᠡᠯᠳᠠ ᠤᠷᠦᠰᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃   ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠨᠦᠬᠦᠦᠠ ᠤᠨ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ   ︽ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠪᠤᠯ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠦᠪᠭᠡᠠ ᠠᠳᠡᠯᠢ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠰᠳᠡᠠ᠂ ᠢᠵᠢᠯᠢ   ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ   ᠯᠠ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃   ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠤᠢᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠭᠡᠯ   ᠲᠡᠨᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂   ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠨᠦᠬᠦᠦᠠ ᠤᠨ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ   ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ   ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃   ᠢᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠤᠢᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ   ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠡ ᠵᠡᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯ   ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠠ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ   ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠷᠡᠭᠠᠦᠠ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠸᠡᠷᠯᠢᠬ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦᠴᠢ   ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠢᠪᠡ ᠲᠡᠸᠡᠷ ᠤᠨ   ᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠯᠢᠬ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃       ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠸᠡᠷ ᠤᠨ   ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠠ ᠳᠤ   ᠤᠷᠦᠴᠢᠬᠠᠬᠰᠡᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠶᠢᠯᠡᠰᠢ ᠤᠢᠭᠡᠢ   ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ   ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠤᠢᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠴᠢᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠡᠴᠡᠭᠠᠢᠢᠯᠡᠠ   ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ   ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤᠯᠡᠠ   ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠲᠤ   ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠷᠡᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠡᠰᠠ   ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤᠯᠡᠠ   ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠲᠤ   ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠨᠢ   ᠵᠠᠶᠢᠯᠡᠰᠢ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠢ   ᠬᠤᠷᠴᠡᠦᠡᠬᠠᠳᠠᠬ᠃   ᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ  ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠰᠠ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠤ   ᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠡᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ   ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠠ ᠲᠡᠨᠢᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠡᠵᠦ   ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠪᠡ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ   ᠤᠢᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ   ᠶᠢ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠳᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠤᠢᠷᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃   ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠵᠦᠪᠭᠡᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢ   ᠲᠡᠨᠢᠵᠦ ︽ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠢ  ᠪᠠᠨ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ   ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ︾ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠬᠠᠩᠬᠤ ᠳᠤ   ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ  ᠢ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠠ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ   ᠠᠰᠢᠬ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠠ ᠳᠤ   ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃       ︵ᠭᠤᠷᠪᠡ︶ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ       ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠨᠦᠬᠦᠦᠠ ᠤᠨ   ᠵᠤᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠵᠡᠪᠡᠯ ᠶᠡᠮᠡᠷ   ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠠ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠦᠳᠡᠢ᠃   ᠬᠠᠷᠢᠠ ︽ᠲᠡᠬᠦᠰ ᠴᠢᠳᠡᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ   ᠤᠢᠷᠡᠯ︾   ᠮᠡᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠢ ᠬᠠᠮᠦᠷᠦᠬᠰᠡᠠ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ   ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃   ᠢᠢᠮᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠵᠡᠯᠳᠠ   ᠲᠡᠨᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠡᠴᠦ ᠪᠡᠰᠠ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠭᠡᠯᠪᠠᠶᠢᠬᠦᠦ   ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠸᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠤ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠦ ᠨᠢ ᠴᠠᠬ ᠢᠮᠡᠬᠳᠠ   ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ   ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠬᠴᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ   ᠵᠦᠪᠭᠡᠠ ᠭᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠠᠰᠡᠭᠤᠳᠡᠯ ᠢ   ᠨᠤᠮᠯᠡᠠ ᠰᠤᠳᠦᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠯᠬᠢᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠴᠦ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠠ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ   ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ   ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠡᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠷᠭᠡᠴᠠ   ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠬᠦᠡᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ  ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠠ  ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ   ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃   ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠳᠤ   ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠠ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠢᠡᠳᠦᠷ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠠ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯᠴᠢᠦᠠ   ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠠ   ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠵᠡᠩᠬᠢ ᠶᠢ   ᠰᠡᠨᠡᠬᠰᠡᠠ ᠶᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠬᠤ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ   ᠬᠦ ᠢᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠠ ᠤ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯᠴᠢᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠠ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠡᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ   ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠪᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠡ   ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠳᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ   ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃   ᠲᠦᠷᠪᠡ᠂   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ   ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ       ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠤᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠠ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠰᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠦ   ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠤᠳᠦᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠢᠷᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠦ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ   ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠬᠤᠢᠢᠴᠠ   ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ   ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯ   ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠴᠠ ᠬᠦᠴᠦᠠ   ᠮᠦᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠷᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠡᠰᠢ ᠤᠢᠭᠡᠢ   ᠵᠡᠮ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠠ ᠬᠦ   ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠡᠷᠢᠮᠳᠡᠯᠡᠵᠦ᠂   ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠦᠳᠦᠠ   ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠪᠡᠯ ᠰᠡᠶ᠋ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ   ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠶᠡᠩᠵᠦ ᠭᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠠ   ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠲᠦᠷᠰᠦ   ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠠ   ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠰᠦ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ   ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ   ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠠ ᠪᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃       ︵ᠨᠢᠭᠡ︶   ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠲᠤᠯᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ   ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ   ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ   ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ   ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ   ᠲᠡᠳᠡᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ   ᠰᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠵᠡᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠡᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠰ ᠲᠡᠷᠡᠭᠠᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠦᠠ   ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠤᠮ ᠲᠤᠳᠦ ᠢᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠦ᠂   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ   ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠢ   ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠲᠤ   ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢ   ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ   ᠬᠦᠠ ᠵᠤᠵᠡᠭᠠᠠ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃       ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶   ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ       ᠤᠳᠦᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠩᠬᠢᠯᠡᠬᠤ ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠭᠡᠳᠦᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠢ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ   ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠠ   ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ   ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃   ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠦᠠ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠵᠦ᠂   ᠵᠡᠷᠦᠳᠡᠯ ᠰᠦᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ   ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠠᠴᠠ   ᠤᠢᠭ᠍ᠴᠦ᠂ ᠲᠤᠰ   ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ   ᠡᠵᠡᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ   ᠨᠡᠩ ᠴᠡᠭᠠᠰᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠡᠨᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠢ   ᠭᠤᠦᠯ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ ᠪᠤᠶᠦ   ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ   ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠭᠠᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠵᠦ᠂   ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ  ᠨᠢ   ᠵᠦᠪᠭᠡᠠ ᠲᠡᠳᠡᠠ ᠤ ᠨᠡᠷᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ   ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ   ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠴᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠴᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃   ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠡᠳᠦ   ᠨᠤᠴᠢᠳᠡᠢ ᠲᠤᠤᠡᠬᠠᠷᠯᠡᠠ   ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃       ︵ᠭᠤᠷᠪᠡ︶   ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ       ᠤᠳᠦᠬᠠᠠ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ   ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠯᠢᠩ   ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠱᠡᠩᠨᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃   ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠠ ᠳᠤ   ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠰᠡᠦᠠ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂   ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠱᠡᠩᠨᠡᠵᠦ᠂   ᠰᠡᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠭᠠᠬᠤ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃   ᠪᠢᠳᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠠ  ᠤ   ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ   ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠦ᠂   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ   ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠳᠤ   ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃   ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠭᠤᠦᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠄       1. ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠤ᠃   ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ   ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂   ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠢᠯᠠ ᠲᠤᠳᠦ   ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ   ᠠᠰᠢᠬ  ᠢ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯ   ᠢᠯᠠ ᠲᠤᠳᠦ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ   ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ   ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂   ᠵᠡᠷᠢᠮ   ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠰᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ᠤᠢᠬᠦᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠢ   ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ   ᠪᠤᠶᠦ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ   ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ   ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ   ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      2. ᠲᠡᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠤ᠃   ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ   ᠤᠷᠢᠳᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂   ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ   ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠲᠡᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠡᠬᠤ ᠪᠠᠷ   ᠤᠢᠷᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃       3. ᠵᠡᠷᠦᠳᠡᠯ ᠰᠦᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠤ᠃   ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠡᠳᠦ ᠲᠡᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ   ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠵᠡᠷᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ   ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠢ   ᠵᠡᠷᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠤ   ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃       4. ᠤᠷᠦᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠤ᠃   ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ   ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂   ᠲᠡᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ   ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠲᠡᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠰ  ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ   ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃   ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠦᠠ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ   ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠠ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠨᠢ   ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ   ᠤᠷᠢᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂   ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠱᠡᠩᠨᠡᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠬᠴᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ᠂   ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃       5. ᠤᠷᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠤ᠃   ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠤᠷᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠬᠤ ᠪᠡ   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ   ᠵᠡᠷᠦᠴᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃   ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢᠨ   ᠭᠤᠦᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃       ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ   ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ   ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠢᠢᠯᠡᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ   ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ   ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠵᠢᠠ ᠤᠯᠡᠷᠢᠭᠤᠯᠦᠠ   ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠦ᠂   ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦ ᠬᠠᠦᠡᠬᠤᠠ   ᠵᠡᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠡᠳᠦ   ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠠ ᠤ   ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠡ   ᠬᠤᠷᠡᠮᠳᠦᠭᠤᠯᠦᠯ ᠮᠦᠠ᠃   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢᠦᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠭᠤᠦᠯ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂   ᠤᠶᠦᠠ ᠰᠤᠶᠦᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠬ   ᠵᠡᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠠ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ   ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠠ   ᠮᠦᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠪᠡ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠨᠢ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠡᠷᠢᠠ ᠤ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ   ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠢ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃   ᠤᠳᠦᠬᠠᠠ ᠤ   ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠠ   ᠤᠢᠷᠭᠡᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ   ᠡᠷᠴᠢᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠦᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢᠦᠠ   ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠤᠢᠵᠡᠯ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠬᠳᠡᠬᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ   ᠤᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠠ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠡᠪᠳᠡᠠ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠤᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠠ   ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠵᠦ᠂   ᠵᠤᠷᠢᠬᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ   ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ᠨᠤᠮ ᠵᠦᠢ [1]   ᠪᠡᠢ ᠢᠦᠢ ᠵᠸᠠ ·   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ [J] ·   ᠤᠢᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ᠂  2001᠂ ︵4︶ . [2]   ᠰ᠊ ·   ᠪᠡᠶᠡᠡᠳᠡᠷᠬᠠᠠ · ᠴᠠᠬ᠂ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠡᠷᠢᠠ ᠳᠤ  [N] · ᠤᠢᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ᠂ 1986-04-20. [3]  黄 铁平 · 改变学报封闭 半封闭状态的几点思考[M] · 学报与市场 经济 — 全国学校文科学报论文集, 北京:中国检察出版社,1995. [4]  赵 军平,姚远 · 高校科技期 刊信息化建设现状调查[J] · 编辑学刊, 2007↑ ︵2︶ . [5]  李 远涛 · 中国图书出版 产业的竞争趋势[J] · 编辑学刊, 2010↑ ︵5︶ .  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ  ᠤᠨ               2012   ᠤᠨ   ᠤ  5   ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ   ᠠᠴᠠ   ᠠᠪᠤᠪᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ 》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕