ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠦᠨᠴᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠰᠡᠴᠡᠨ
              ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠦᠨᠴᠡᠯᠡᠨ               ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠮᠠᠰᠢᠨ     ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ       ︵1︶ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ      ① ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠄ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠠᠵᠢᠰᠤᠳᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠠᠵᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠠᠵᠢᠰᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯ  ᠤᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠨᠤᠠᠠᠯᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠨᠩ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ILF-124 ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠠᠵᠢᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ② ᠲᠡᠯᠡᠩᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠄ ᠲᠤᠰ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯᠡᠩᠨᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ  ᠢ ᠲᠠᠯᠨᠩᠨᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭᠳᠦ ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠵᠠᠢ  ᠶᠢ  5 ~8 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠮᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠷᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ ᠯᠦᠡᠭ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ILZ-770B ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠩᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳᠤ ᠠᠠᠵᠢᠰᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠱᠠᠠᠳᠦ᠋ᠡᠭ  ᠤᠨ ᠾᠸᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠭᠸᠡᠭ ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 3LS3 ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠠᠵᠢᠰᠤᠳᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠷᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ  ᠳᠤ ᠾᠧᠨᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠢ ᠹᠸᠡᠭ  ᠤᠨ ᠾᠸᠡᠭ ᠳ᠋ᠨ ᠺᠤᠮᠪᠠᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 2FLD2G ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠ ᠠᠠᠾᠦ᠋ᠢ ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠮᠸᠡᠭ ᠴᠸᠡᠭ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠨᠩ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ILD-220 ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳᠤ ᠠᠠᠵᠢᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ︵2︶ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠄ ᠡᠭᠦᠨ  ᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠵᠢᠶᠡᠰᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠵᠢ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠢᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠤᠰ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ   ᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃       ᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠦᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠮᠦᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠤ ᠮᠦᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ  ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠭᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠭᠢ ᠵᠠᠢ  ᠶᠢ 3.5 ~5.0 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠢ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ   ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠸᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 2BF ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 2BG — 120A ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ  ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 2BT — 2 ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠢ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠪᠤᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ  ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 2BG-3/6 ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 2BP-2 ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠰᠢ ᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ XBFL-4/8 ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ ᠯᠦᠡᠭ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ LFBJ — 6 ᠭᠡᠯᠪᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠩᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠱᠠᠠᠳᠦ᠋ᠡᠭ ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢ ᠨᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 2BX-9 ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ  ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ︵3︶ ᠨᠦᠭᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠄ ᠨᠦᠭᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠮᠦᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠳᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃      ① ᠱᠠᠩ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯ ᠱᠠᠩ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠱᠠᠩ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠰᠠ ᠴᠢᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠩ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠᠳᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠷᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠷᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠷ  ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃      ② ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠄ ᠨᠦᠭᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠲᠤᠮᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠦᠭᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠳ ᠲᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ  ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠭᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠳᠤ ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠳᠤ ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ  ᠢᠶᠠᠷ  ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠺᠦᠢ ᠲᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 3ZF — 4·2 ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠨᠦᠡᠭ ᠭᠸᠡᠭ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 3ZFX-4 ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠩ  ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ 2UPD-2 ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠴᠤᠨᠤᠠᠠᠯᠠᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 2BF-1D ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠢ ᠮᠧᠨ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠷᠧᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠽᠦᠸᠧ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠤ 2F-90 ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠫᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ LYJ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠨᠦᠭᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠫᠤᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕