ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ   ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠮ᠊ · ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ
ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ   ᠨᠢ 2011 ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ   ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ   ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠡᠨ  ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ   ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ︾ ︵  ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮᠧᠷ᠄ 20110404︶   ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠦᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ   ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃           ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ   ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ                                                                     ᠮ᠊ · ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ     ﹇ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ﹈   ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠰᠤᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠥᠵᠦ ᠲᠦᠯᠤᠪᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠡᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ︔ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠡᠷ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ︔ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠋᠎ᠠ᠃    ﹇ ᠵᠡᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡ ﹈   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ︔ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ︔ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬ︔ ᠤᠢᠭᠡ ᠤᠢᠰᠦᠭ︔ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ︔ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ       ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠡᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ   ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠰᠤᠤᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠦᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠡᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠡᠶ᠋ᠢᠬ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠡᠷᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ   ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ  ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠦᠡᠭᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠳᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠡᠭ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠬᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠷᠢ᠂ ᠬᠦᠪᠤᠡᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠬᠦᠯᠡᠰ ᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠵᠢ᠃       ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ   ᠲᠦᠬᠦᠷ ᠤᠬᠠᠬᠳᠡᠬᠤᠠ ᠮᠦᠠ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠦᠬᠳᠡᠬᠤᠠ ᠳᠤ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠵᠦᠰᠦᠮᠳᠦ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ᠂ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠤᠨ   ᠲᠢᠭ᠂ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂   ᠵᠢᠬᠢᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠡᠭᠠᠰᠦ᠂   ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠵᠦ ᠤᠢᠳᠡᠵᠦ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠰᠤᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠡᠰᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ   ᠪᠠᠭᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠳᠤ   ᠭᠤᠦᠯᠳᠡᠭᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠡᠵᠦ   ᠪᠤᠢ᠄ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠤᠢᠭᠡ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ᠂       ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠬᠢᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ   ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ   ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠬᠤ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃       ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ       ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠦᠡᠳᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ   ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠠᠯᠳᠦᠠ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ   ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠡᠦᠡᠴᠦ᠂ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ   ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠢᠷᠭᠡᠠ᠂ ᠡᠬᠢᠯᠡᠴᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠷ᠂   ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠨᠦᠳᠦᠷ   ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠠ   ᠤᠷᠦᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠪᠡᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠨᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠰᠢᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠨᠢᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ   ᠤᠬᠢ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠠᠵᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠢ   ᠡᠬᠦᠳᠦᠠ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃   ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠠᠵᠠ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠮᠤᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠦᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠤᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠦᠨᠢᠲᠡ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠦ᠂ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠡᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠨᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠳᠠᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠰᠤᠯᠳᠤᠭᠡᠨ ᠤᠷᠢᠲᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠤᠳᠤᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠤᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠨ᠂ ᠴᠦᠮ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦᠵᠤᠭᠦᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠵᠦ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠤᠪᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠤᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠤᠳᠦ ᠶᠢᠨ   ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠦ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠠ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦᠬᠢ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠡᠠ   ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ   ᠬᠠᠯᠡᠭᠤᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠦᠶ᠎ᠠ   ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠵᠡᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠨᠣᠮ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠣᠮ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠡᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠨᠣᠮ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠰᠡᠠ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠡ   ᠤᠷᠡᠯᠢᠬ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠵᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠳᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦᠰᠢᠳᠡᠢ ᠠᠵᠢ᠃       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠲᠦ ᠲᠦᠷᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠤᠪᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠡ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠠ ᠴᠦᠮ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬᠳᠦ ᠲᠦᠷᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢᠢᠴᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠡᠷ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠣᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠲᠠ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠩᠭᠤᠢ ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ᠃       ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠨᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠬᠡᠬᠦ ᠡᠷᠢᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠨ᠋᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠋᠎ᠡ ᠨᠢ ᠦᠯᠢᠳᠭᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠭ ᠡᠷᠳᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠡᠳ᠋ ᠢ   ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠵᠦ ᠲᠡᠯᠪᠢᠬᠰᠡᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠬ ᠢᠮᠡᠬᠳᠠ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠭᠤᠶᠦᠬᠠᠠ ᠲᠦᠷᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠤᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠢᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠦ ᠰᠡᠭᠤᠳᠠᠬ᠃       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ   ︽ᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠬᠴᠢ︾ ᠰᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠭᠤᠶᠦᠮᠰᠤᠬ   ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃   ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠦᠳᠡᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠡᠯᠳᠦᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠡᠷᠢᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠬᠤ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠡᠠ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ 40% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠡᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ   ᠤᠢᠷᠳᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ   ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠠᠷᠡᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂   ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠤᠷᠢᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠬ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠣᠮ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠪᠡᠬᠦᠠ᠂ ᠲᠤᠰᠡᠭᠠᠷ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠭᠤᠶᠦ ᠭᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ᠂ ᠲᠦᠪ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠯᠠ   ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ   ᠲᠡᠭᠠᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃   ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ᠎ᠠ   ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠦᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ   ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ   ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠤᠢᠭ᠍ᠴᠦ ᠴᠢᠳᠡᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃   ᠡᠩ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠶᠦ ᠴᠡᠭᠠᠰᠢᠯᠡᠭᠠᠦᠠ ᠤᠢᠵᠡᠮᠵᠢ   ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠪ ᠬᠠᠪᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ᠂   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡᠶᠢᠴᠡᠯ ᠢ   ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠡᠪᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠴᠦ   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠦᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃       ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠭᠡᠠ ᠳᠤ   ︽ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠡᠯ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ︾   ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠢᠢᠮᠦ ᠶᠤᠰᠦ ᠮᠦᠠ᠃   ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ︽ᠭᠡᠮᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠠᠦᠡᠬᠤᠮᠡᠯ︾   ᠰᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ   ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ   ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠬᠦᠡᠳᠤᠤᠡᠭᠡᠠ   ᠤᠢᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ       ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠦ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ   ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠤᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ   ᠤᠶᠦᠠ ᠤ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ᠂ ᠠᠵᠦ ᠤᠢᠢᠯᠡᠦᠡᠪᠦᠷᠢ᠂   ᠲᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ   ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠦ ᠴᠢᠨᠡᠷ  ᠢᠶᠠᠷ   ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠨᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠯᠡᠠ᠂ ᠵᠢᠬᠢᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠪᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬ   ᠴᠦᠭᠡᠠ ᠰᠢᠭ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠤᠢᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃   ᠢᠯᠡᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠯᠡᠠ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠴᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ   ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡ   ᠵᠢᠷᠦᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂   ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠦ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ  ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂   ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠡᠪᠡᠯ ︽ ᠭᠤᠶᠦ ᠭᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠰᠡᠷᠡᠭᠤᠯ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠠᠰᠢᠶᠡᠬᠳᠡᠬᠤ︾   ᠭᠤᠷᠪᠡᠠ ᠵᠡᠷᠴᠢᠮ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠡᠴᠢ   ᠴᠢᠨᠡᠷ᠂   ᠵᠦᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠡᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠡ   ᠤᠷᠡᠯᠢᠬᠳᠦ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢ   ᠤᠶᠡᠯᠳᠦᠭᠤᠯᠵᠦ᠂   ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠪᠯᠡᠬᠦᠠ᠂   ᠪᠤᠷᠦᠬᠵᠢᠭᠤᠠ ᠪᠡ ᠲᠦᠪ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠴᠤᠬ   ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠪᠡᠬᠦᠠ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ   ᠭᠡᠪ ᠨᠡᠮᠪᠡ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ   ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ᠮᠡᠠ ᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠦᠬᠠᠠ ᠤ   ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ  ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ   ᠪᠡ ᠵᠢᠷᠦᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ   ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ   ᠲᠤᠤᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠭᠡᠳᠦᠠ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠪᠤᠢ᠃   ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ   ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ   ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠪᠡᠷ ᠠᠵᠦ ᠤᠢᠢᠯᠡᠦᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ   ᠬᠠᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠴᠡᠭᠠᠰᠢ   ᠬᠤᠯᠪᠦᠠ ᠪᠤᠳᠦᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ   ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠠ   ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ   ᠤᠢᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ   ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ   ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ︔ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠭᠧᠤᠮᠧᠲᠷᠢ   ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂   ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠪᠤᠯᠦᠮᠡᠷ ᠰᠢᠬ ᠤᠷᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ   ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢ   ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠦᠠ ᠴᠢᠮᠡᠠ ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠬᠤ︔ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ   ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠢᠯᠠ ᠲᠤᠳᠦ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ   ᠠᠪᠳᠠᠬ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠡᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ︔ ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠳᠤ᠂   ᠵᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ︔   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠢᠯᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ   ᠲᠤ ᠨᠢ ᠵᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠡᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ   ᠠᠰᠢᠬ ᠤᠯᠭᠤᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠵᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠩᠬᠢ  ᠨᠢ ᠪᠦᠷ   ᠪᠤᠳᠦᠬᠳᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂   ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠠᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠠᠵᠦ ᠤᠢᠢᠯᠡᠦᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠤᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠡᠭᠠᠯᠢ   ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢ   ᠴᠠᠬ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂   ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠪᠤᠶᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠮᠡᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ   ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠪᠡᠰᠠ ᠭᠤᠦᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠪᠡ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠬ ᠢᠶᠠᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠠ   ᠭᠡᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠲᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠦᠯ   ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠡᠩ ᠤᠨ   ᠭᠠᠷᠴᠡᠬᠳᠦ ᠲᠡᠯᠪᠢᠭᠤᠷ ᠰᠢᠬ   ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ   ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃   ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠢᠶᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠠ ᠤᠢᠭ᠍ᠴᠦ᠂   ᠵᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠦᠯᠡᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠤᠢᠷᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ   ᠪᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠠ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ   ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠬᠦᠭ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠠᠶᠡᠰ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ   ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ   ᠠᠰᠢᠬᠯᠡᠠ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠦ  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ᠂   ᠴᠢᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠪᠡ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠵᠡᠮ ᠴᠤᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠴᠡᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ   ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠡᠢ᠃       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠪᠡ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠤ   ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠢ ᠤᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠵᠦ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃   ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ︽ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ︾ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ   ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠷᠡᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠡᠬᠳᠡᠬᠤ᠂   ᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠰᠡᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠤᠯᠪᠦᠬᠳᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ   ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠡᠰᠠ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ   ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠄ ᠡᠭ᠍ᠴᠡᠯᠡᠬᠦᠷ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ   ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍᠂ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ   ᠯᠡᠪᠳᠡᠭᠤᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠤᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍᠂   ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠴᠢᠳᠡᠢ   ᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍᠂ ᠨᠡᠷᠢᠪᠳᠦᠷ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ   ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠭᠤᠸᠡᠯᠢᠬ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍᠂ ᠤᠢᠦᠡᠭᠡᠠ   ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠨᠦᠰᠡᠷ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍᠂   ᠴᠡᠶᠢᠪᠳᠦᠷ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠠ ᠴᠡᠭᠡᠠ   ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍᠂ ᠪᠤᠳᠡᠳᠦ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ   ᠨᠡᠮ ᠬᠦᠮ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍᠂ ᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ   ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠬᠤ ᠳᠤ   ︽ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠯ ᠠᠶᠡᠯᠭᠤ︾᠂   ︽ᠠᠶᠢᠵᠡᠮ ᠴᠤᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠦᠠ   ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ᠂   ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠡᠮᠬᠢ ᠴᠡᠭᠴᠠ ᠲᠠᠢ   ᠬᠠᠮᠳᠦᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ   ᠲᠡᠪᠬᠤᠷ ᠬᠠᠮᠳᠦᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂   ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠡᠭᠤᠯᠦᠠ ᠬᠠᠮᠳᠦᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂   ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠵᠡᠪᠰᠡᠷᠯᠡᠠ   ᠬᠠᠮᠳᠦᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ   ᠬᠠᠮᠳᠦᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠡᠮ ᠠᠴᠠ   ᠬᠥᠮᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠦᠯ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠠ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ  ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠷᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠢ   ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠨᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠠ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠮᠧᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ   ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠨᠣᠮ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ   ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ   ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠨᠠ ᠬᠦ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠡᠢ ᠶᠢ   ᠭᠤᠸᠡᠯᠢᠬ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ   ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠠ   ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ   ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠳᠦᠬᠠᠨ᠎ᠡ   ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ   ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠤᠯᠡᠰᠢᠷᠡᠭᠠᠦᠠ᠂   ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠦᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠤᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ   ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦᠭᠰᠡᠠ ᠨᠢ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ   ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ   ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠠ ᠤ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂   ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ   ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠯᠠ ᠪᠦᠳᠦᠯ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠤ   ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ   ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ   ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠷ   ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠰᠢᠬ ᠢᠯᠡᠬᠦᠴᠠ ᠶᠡᠭᠤᠮ᠎ᠠ   ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠦᠠ᠂ ᠪᠤᠯᠦᠮᠡᠷ ᠰᠢᠬ   ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠤᠬ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ   ᠪᠡᠷᠡᠬᠰᠡᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ   ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠡᠯᠪᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ   ᠤᠢᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ   ᠤᠷᠡᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠂   ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ   ᠤᠷᠡᠠ ᠬᠠᠴᠢᠠ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ   ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠤ   ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠡᠠ   ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠳᠡᠠ ᠢ ᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠪ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ  ᠢᠶᠠᠷ   ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠠ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠤᠨ   ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠵᠡᠪᠡᠯ᠂   ᠬᠠᠪᠳᠡᠭᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ   ᠤᠶᠡᠠ ᠬᠠᠳᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠦᠬᠳᠡᠳᠠᠬ ᠶᠤᠮ᠃   ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠳᠡᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠠᠬᠢᠬᠰᠡᠠ ᠴᠦ   ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ   ᠠᠩᠬᠠᠷᠦᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠳᠠᠬ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ   ᠤᠢᠭᠡᠳᠠ ᠲᠡᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ   ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠲᠤᠮᠦ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠤᠰᠦᠳᠡᠢ᠂ ᠤᠢᠩᠭᠡ   ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠢᠯᠭᠠᠷᠡᠬᠰᠡᠠ ᠲᠤᠳᠦ ᠲᠤᠪᠦᠷᠡᠭᠤᠠ   ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ   ᠠᠷᠦ ᠤᠢᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ   ᠬᠠᠷᠢᠴᠡᠭᠤᠯᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ   ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ᠃       ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠦᠩᠭᠡ  ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ   ᠳᠤ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠪᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠵᠢᠷᠦᠵᠦ   ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠢᠩᠭᠡ   ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠴᠦ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠦᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ   ᠬᠠᠪᠳᠡᠭᠠᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠡᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠠ   ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠵᠢᠷᠦᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ  ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠦᠠ   ᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠡᠴᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂   ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠪᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ   ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠦᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠳᠡᠷ ᠢ   ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ   ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃   ᠤᠯᠡᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠨᠢ   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠦᠭᠰᠡᠠ ᠪᠡᠶᠡᠷᠯᠡᠭᠤᠯᠵᠦ   ᠲᠤᠯᠡᠭᠠᠠ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ   ᠲᠦᠪ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠪᠤᠷᠦᠬᠵᠢᠭᠤᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ   ᠤᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ︔ ᠬᠦᠭᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ   ᠨᠡᠮ ᠵᠢᠮ᠂ ᠬᠦᠢᠳᠡᠮᠰᠦᠭ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠬ︔   ᠴᠡᠶᠢᠪᠦᠷ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠨᠢ   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠲᠡᠭᠠᠳᠡᠢ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠃   ᠢᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠢ   ︽ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠡᠩᠭ᠎ᠠ︾   ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠭᠠᠠ᠂   ᠴᠡᠶᠢᠪᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ᠂   ᠵᠡᠪᠡᠯ ᠪᠡᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ   ᠢᠯᠭᠠᠷᠡᠮ᠎ᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ᠂   ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠵᠢᠢᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠦ᠂   ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠠᠠ ᠴᠡᠶᠢᠪᠦᠷ   ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠡᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠢᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠵᠡᠪᠡᠯ   ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠬ ᠵᠠᠶᠢᠳᠡᠢ ᠵᠤᠬᠰᠦᠵᠦ ᠤᠢᠵᠡᠪᠡᠯ   ᠴᠡᠶᠢᠪᠦᠷ ᠤᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠵᠡᠪᠡᠯ ᠴᠡᠭᠠᠠ   ᠤᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠪᠤᠯ   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠮᠡᠰᠢ ᠴᠡᠭᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ   ᠠᠯᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃       ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠭᠡ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠬᠦᠭᠡ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠷᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠪᠤᠷᠢ︾ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ︾ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ᠄ ︽ᠵᠢᠯᠦᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠮᠤᠢ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠡᠷ ᠬᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ  ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠮᠤᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠭᠡ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠭᠡ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠬᠦᠭᠡ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ  ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃       ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠳᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾᠂ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾᠂ ᠪᠦᠭᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠳᠡᠤᠬᠡ︾᠂ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ︾᠂ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ︾᠂ ︽ ᠬᠦᠭᠡ ᠳᠤᠯᠢ︾ ᠠᠴᠠ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠳᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ︵ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠦᠡᠭᠭᠡ︶ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃       ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠬᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤ᠂ ᠤᠤᠶᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ   ᠡᠭᠦᠯᠨ᠂ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢ ᠤᠶᠤᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠯᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠶᠢᠰᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠪᠠ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ   ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠤᠢᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠤᠢᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠨᠢᠭᠤᠷᠯᠡᠯ ᠡᠳᠡᠭᠡᠦᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ   ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠠ ᠰᠤᠳᠦᠯᠦᠭᠠᠴᠢ ᠮᠦᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ   ᠯᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ   ᠤᠷᠡᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠢ   ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠬ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦ  ᠨᠢ   ᠲᠡᠭᠠᠷᠡᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠲᠦᠰᠤᠪᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠤᠬᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤᠢᠢᠴᠠ ︽ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ︾᠂ ︽ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ︾᠂ ︽ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ︾᠂ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠰᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠮᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ᠃       ᠨᠣᠮ ᠵᠦᠢ᠄ [1]  王 巾珲 · 谈科技期刊的 封面设计[J] · 怀化师专学报, 2000 ︵2︶ . [2]  慈 利群 · 民族风格应融于现代个性设计[J] · 编辑之友,2006 ︵2︶ . [3]   ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ   ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠡ [J]᠂ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ 2000 ︵5︶ . [4] ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠦ᠋ᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠪᠤᠷᠢ᠂ [M]᠂ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 1981.75.          ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ  ᠤᠨ        2012 ᠤᠨ  ᠤ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠪᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ 》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕