ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠢᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ᠎ᠠ
              ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠢᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ               ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ   ᠶᠢ   ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ     ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠪᠤᠢ︖ ︵ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶       ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠢᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠨᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠨᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠭ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ  ᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠨᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠢᠮᠳᠠᠬᠠᠨ᠂ ᠦᠷᠦᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ  ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠨᠢ 6 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠶᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠨᠵᠤ  ᠶᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ  ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ  ᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦ  ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠬᠠᠨᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠭᠦᠭᠦᠷ ᠬᠠᠨᠵᠤ  ᠶᠢ ᠴᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠰᠠᠷ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠴᠦᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕