ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠦᠨᠴᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ᠎ᠠ
          ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠦᠨᠴᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ           ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖       ︵1︶ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠭᠦᠨᠴᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠦᠨᠴᠡ ᠨᠢ 6 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠨᠤᠠᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ  ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ 1 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ︵2︶ ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠭᠦᠨᠴᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ① ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠯ  ᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 3% ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ︔      ② ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠬ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ ᠭᠦᠴᠢᠯ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠢ  ᠶᠢ 20%~30%᠂ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭᠳᠦ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠬᠢ  ᠶᠢ 20% ~25% ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ︔      ③ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠦᠷ  ᠤᠨ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡ  ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ 13% ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ︔      ④ ᠭᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠴᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 100% ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠠᠠᠳ᠋ᠨ ᠲᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ︔      ⑤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ  ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 70% ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ︔      ⑥ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠨᠦᠭᠦᠵᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠢ  ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 3%  ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ︔      ⑦ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ 90% ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕