ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ  ᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ( ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ )
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ᠎ᠠ
              ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ  ᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ               ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ( ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ )       ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠷᠨᠨ  ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ  ᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠄       ︵1︶ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠲᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠡᠭᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠢᠯᠴᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯ  ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠭᠦᠨᠳᠡᠶᠢᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠰᠢᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠨ  ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃       ︵2︶ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠰᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠶᠢᠷᠯᠬᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠨᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠯ ᠴᠤᠩᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ︵3︶ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠭᠦᠰᠢᠭᠡ᠂ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ  ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ︵4︶ ᠨᠢᠠᠠᠳᠡ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠰᠦᠯᠢᠶᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠦᠯᠢᠶᠤᠤ ᠭᠦᠡᠭᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠴᠤᠩᠬᠤ  ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕