ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠦ ᠪᠤᠢ︖
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ᠎ᠠ
            ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ             ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠦ ᠪᠤᠢ︖ ( ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ )       ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠪᠤᠯ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠧᠲ᠋ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠰᠤ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠢᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠦᠡᠭᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠠᠴᠠ 100 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠨᠳᠡᠢ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ  ᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭ   ᠨᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠡᠭᠭᠢᠪᠡᠯ ᠨᠠᠷᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠭᠦᠨᠳᠡᠢ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠭᠡᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠰᠦᠪᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠭᠡᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠪᠴᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠡᠭᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ  ᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠦᠷ  ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠡᠭᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠰᠤᠷᠤᠬᠤ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠ  ᠶᠢ ᠤᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ  ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ  ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠡᠭᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠤᠯᠢᠪᠴᠠᠬᠤ ᠰᠦᠪᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ  ᠤᠨ ᠲᠠᠠᠯᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ  ᠶᠢᠨ   ᠪᠦᠳᠦᠴᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠠᠠᠳ᠋ᠬᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠢᠷ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠱᠠᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠶᠢ 0.43 ~ 1 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ 15% ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ  ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠤᠯᠢᠪᠴᠠᠬᠤ ᠰᠦᠪᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠶᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠶᠢᠨ 1% ~ 3% ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠰᠦᠷᠴᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕