ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠨᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠮ᠊ · ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠡᠣ ᠮᠢᠩ ᠶᠠᠠ
          ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ     ᠤᠨ   ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ   ᠤ   ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ           ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠨᠢ                                                                                                                           ᠮ᠊ · ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠡᠣ ᠮᠢᠩ ᠶᠠᠠ     〔 ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ 〕 ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ︵ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠬᠡᠵᠣ ᠲᠦᠭᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ︶ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ︽ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ︔ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ︔ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ︔ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠸᠢᠢᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ︔ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠦᠶᠠᠯᠠᠯᠳᠣ ᠴᠠᠬ ᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃     〔 ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡ 〕 ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ︔ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ︔ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ︔ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ       ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠦᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠦ ᠡᠰᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ︾ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠣ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠴᠣ᠋ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠴᠣ᠋ ᠮᠦᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠬᠡᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠨᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠬᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠣᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠤᠯᠠᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃     ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ       ᠤᠳᠣᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ︵ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠢᠰ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ︶ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠳ᠋ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠤᠠᠴᠠᠯᠠᠠ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ  ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠠᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠳᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠦᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠯᠠ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠬ ᠢ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠴᠣ᠋ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠠ ᠭᠦ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠳ᠋ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠢᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠯᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠠ ᠴᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠮᠣ ᠤᠯᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠠᠵᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠨᠠᠬᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠲᠤ ᠦᠭᠴᠣ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠰᠠᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠣ ᠤᠪᠤᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠰᠣᠠᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠰᠠᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠠ ᠨᠢᠭᠤᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ︽ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠳᠠᠳᠣᠬᠡᠢ︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠭᠦᠮᠬᠡᠠ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠪᠤᠷᠣᠭᠤ ᠦᠬᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠴᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠯᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠠᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ  ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠭᠦᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ︵ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠣᠣᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ︶ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠦ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠣᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠴᠠᠬ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠵᠣ ᠭᠦᠴᠣ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠤᠯᠣᠮᠠᠬᠴᠠ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ︽ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤ ᠵᠣᠳᠤᠬ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ︾ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ︽ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ︾ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠠᠶᠢᠭᠦᠳᠠᠶᠢᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ  ᠲᠠᠢ ᠴᠣ᠋ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤ ᠵᠣᠳᠤᠬ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠦᠪ ᠪᠤᠰᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠃         ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ       ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠦᠪᠠᠷᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠨᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ  ᠤᠨ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ︽ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠪᠠ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠲᠠᠪᠢ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠂ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠦᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠶᠢ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠠᠠ  ᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠲᠠᠪᠳᠠᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠣᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠦᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠᠴᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠬᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠣᠮᠵᠢᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠠᠮᠯᠠᠭᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡ  ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠴᠣ᠋ ᠲᠣᠩ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠴᠣ᠋ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠠᠯᠵᠣ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠤᠶᠣ ᠳ᠋ᠣᠺᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠴᠣ᠋ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠪᠦᠷ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠦᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠮᠣ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠣ ᠬᠢᠪᠠᠯ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠦᠶᠠᠯᠠᠯᠳᠣ ᠴᠠᠬ ᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠴᠣ᠋ ᠲᠠᠪᠳᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠬᠡᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠳᠣ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢᠢᠴᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠵᠣ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠬᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ ᠪᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠭᠦ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠵᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠦᠨᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠲᠣᠯᠠ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠣ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠣᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠲᠤ ᠦᠭᠴᠣ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠮᠠᠠ ᠳᠤ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠶᠠᠷᠣ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠯᠣᠪ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠭᠦ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠮᠠᠭᠦᠰ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠦᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠮᠣ ᠤᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠤᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠰᠢᠬ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠠ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠠᠬ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ  ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠢᠩᠬᠢᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠬᠡᠷ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠨᠣᠯ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠦᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠴᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠭᠦ ᠡᠰᠠᠭᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ᠃       ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠠᠭᠦ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯ ᠪᠠ ᠲᠠᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠳᠣᠢ᠂ ᠡᠶᠢᠠ ᠭᠦ ᠲᠠᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠠᠣᠠᠴᠣ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠ ᠲᠠᠳ᠋ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠵᠦᠢᠳᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢᠠ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠣᠠᠬᠤᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠠᠬᠡᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠸᠢᠢᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ       ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ  ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠭᠦᠨᠳᠣᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠠ ᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠠ ᠤ ᠳ᠋ᠸᠢᠢᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠠᠯᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠳᠠᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠪᠠ ᠡᠷᠬᠡ ᠭᠦᠨᠳᠣᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠶᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ  ᠳᠤ ︽ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠦᠨᠠᠯᠠᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠣᠠ  ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠪᠠᠷ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠣ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠠᠣᠠ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠳ᠋ᠸᠢᠢᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠴᠣ᠋ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠰᠢᠯᠢᠭᠦ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠠ ᠭᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠸᠢᠢᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠠ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠴᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠭᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠠᠠᠴᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠸᠢᠢᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠳᠠᠯᠣᠩᠭᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠢᠳᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ  ᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠣᠰ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠷᠣᠬᠰᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃     ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠯᠬᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠭᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ  ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠷᠬᠡᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠠ ᠭᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠸᠢᠢᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠬᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠢᠩᠬᠢᠵᠣ ᠬᠢᠪᠠᠯ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠢ ᠴᠣ᠋ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠯᠢᠬ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠠᠵᠣ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠣ ᠬᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠠᠴᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠦᠨᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯᠴᠢ ᠦᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ  ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠴᠢ ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠯᠠᠪᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠰᠠ ᠲᠠᠶᠢᠮᠣ ᠪᠤᠯ ︽ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠲᠦᠷᠪᠠ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠦᠶᠠᠯᠠᠯᠳᠣ ᠴᠠᠬ ᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠬᠠᠬᠤ       ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ  ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠦᠶᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠯᠦᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠣᠠᠬᠠᠪᠠᠯ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠯᠠᠬᠡᠭᠦ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠢᠯ  ᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠭᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠠ ᠭᠦ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠦᠶᠠᠯᠠᠯᠳᠣ ᠴᠠᠬ ᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃     ︵ᠨᠢᠬᠡ︶ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠭᠦ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠪᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠣᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ  ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠬᠡᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠯᠬᠡᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠦᠠᠴᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃     ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ᠃ ᠢᠨ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢᠢᠴᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠡᠰᠠ ᠨᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠦ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠣᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠣᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠣ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠪᠠᠯ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠬᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃     ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ  ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠦ ᠦᠶᠠᠯᠠᠯᠳᠣ ᠴᠠᠬ ᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ  ᠨᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠤᠴᠣᠷᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠠ  ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃     ︵ᠲᠦᠷᠪᠠ︶ ᠬᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠬᠡᠭᠦ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠃ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ  ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ᠂ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠣ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠢ ᠴᠣ᠋ ᠲᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠠᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠯᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ︽ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠭᠦ︾ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠦᠷᠬᠡᠵᠣ ᠬᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃     ︵ᠲᠠᠪᠤ︶ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠬᠤ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠰᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠦᠵᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠮᠳᠡᠭ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠪ ᠪᠤᠰᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠬᠡᠴᠢᠨᠠᠠ ᠭᠦᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠴᠣ᠋ ᠬᠡᠣᠠ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠣᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠠ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭᠦ  ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠬᠡᠳᠠᠢ ᠠᠵᠠᠢ᠃     ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠂ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠮᠦᠠ᠃ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠠ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠷᠣᠬᠰᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ︔ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ︔ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ︔ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠤ ᠳ᠋ᠸᠢᠢᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ︔ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ︔ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ᠂ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠳᠠᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠣ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠭᠦᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠯᠳᠠ       ᠨᠤᠮ ᠵᠦᠢ    [1] 王慧兰,孙树江·论科技期刊的专家审稿与编辑把关〔J〕·沈阳农业大学学报,2001 ︵2︶᠂    [2] 李维东,郭华·谈高校学报审稿制度的科学性〔J〕·宝鸡文理学院学报,2000 ︵4︶᠂    [3] 张小萍·三审制的回顾与审视〔J〕·编辑之友,1998 ︵5︶᠂    [4] 刘少华·编辑视角下的稿件评判标准〔J〕·广东技术师范学院学报,2007 ︵12︶᠂       ᠮ᠊ · ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ᠂ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ︵028043︶︔ ᠡᠣ ᠮᠢᠩ ᠶᠠᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ᠃       ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ  ᠤᠨ  2012 ᠤᠨ  ᠤ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠪᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕