ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠮ᠊ · ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ
              ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ               ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ   ᠭᠤᠸ᠎ᠠ   ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ   ᠤ   ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ                                                         ᠮ᠊ · ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ     〔 ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ 〕   ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠡᠰᠠᠭᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠯᠴᠠᠠ᠂ ᠴᠠᠬ ᠡᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠴᠦᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠯᠢᠬ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠨᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠬᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃     〔 ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡ 〕 ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ︔ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ︔ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ︔ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ︔ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ︔ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ       ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠠᠣᠠᠬᠤᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ︵ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠨᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯᠬᠡ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠨᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠦᠵᠠᠯ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭᠦᠯᠳᠡᠭ︶ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠠ ᠵᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠰᠢᠭᠠᠷᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠬᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠴᠠᠵᠣ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠭᠦᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠠᠬᠡᠶᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠶᠣᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠯ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ                 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠭᠠᠷᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠬᠢᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ       ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠬᠢᠬᠴᠢ︾ ᠪᠠ ︽ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢᠠ︾ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠠ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠬᠢᠵᠣ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠮᠠᠷ ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠢ ᠰᠣᠬᠳᠣᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠮᠠᠷ ᠬᠤᠨᠢᠶᠠᠰᠣᠯᠠᠠ ᠵᠠᠩᠬᠢᠣᠠᠬᠤ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠴᠠᠯᠬᠢᠶᠠᠠ ᠬᠠ ᠶᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠴᠠᠯᠬᠢᠶᠠᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠣᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠯ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠤᠯᠠᠠᠳᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣ ᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦ ᠲᠠᠰᠠᠷᠭᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠠᠰᠣᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠠᠵᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠮᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠲᠦᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠴᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠴᠢᠨᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠠ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭᠦ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠠ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠠᠭᠠᠣᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠭᠦ ᠪᠠ ᠰᠢᠭᠠᠷᠣ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠬᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠃ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠰᠣᠯᠠᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠣ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠯᠠ ᠤᠰᠣ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠬᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠤᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠠᠩᠴᠠᠭᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠱᠠᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠢ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠤᠰᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠨᠦᠭᠦᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠴᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠴᠠ ᠴᠣ᠋ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ  ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠣᠬᠰᠣᠩᠬᠢᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠣᠬᠤᠷ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠤᠷᠳᠣ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠬ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠨᠳᠣᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠣ᠋ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠭᠦ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠴᠣ᠋ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠴᠣᠮᠬᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠃ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠤᠣᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠴᠣᠮᠬᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠪᠦᠭᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠠᠯᠣᠯ ᠲᠣᠬᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠳᠣ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢ ᠭᠦᠠ ᠭᠦᠷᠳᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠡᠰᠠᠭᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠮᠠᠭᠠᠣᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠣᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠢ ᠲᠦᠬᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠣᠮ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠴᠣ᠋ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠣ᠋ ᠬᠡᠣᠠ ᠴᠦᠮ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠤᠠ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠬ ᠰᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯᠬᠡ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ᠂ ᠴᠦᠮ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠣᠠᠯᠠᠯ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃       ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠷᠠ ᠭᠦ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠶᠣᠰᠣ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠤᠠ ᠪᠠ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠮᠠᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠬᠡᠷ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠲᠠᠷᠠ ᠭᠦ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠣᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠣᠰᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠦᠯᠠᠷ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠤᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠷᠠᠯ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ︵ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠷᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ︶ ᠮᠠᠨᠢ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠭᠦ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠣᠠᠯᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠰᠠ ᠲᠠᠶᠢᠮᠣ ᠪᠦᠬᠡᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠣᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠷᠠᠯ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ︵ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠯᠦᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠷᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ︶ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠦᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ᠂ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠣᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠷᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠡᠴᠣᠰ  ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠦᠷᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠢ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠨᠠᠩᠳᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢᠢᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠷᠠᠯ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ︵ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠯᠦᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠷᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ︶ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠤᠯᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃       ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠠᠯᠳᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠦᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠣ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠮᠦᠠ ᠶᠠᠷᠣ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠴᠦᠭᠦᠷᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠭᠦᠰᠠᠯ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠠᠯᠳᠣᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ ᠃ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠰᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠦᠳᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠦᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠮᠵᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠦᠠ ᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠭᠦ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ  ᠳᠤ ᠬᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠮᠦᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠷᠠᠯ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠭᠦᠠ ᠯᠦᠭᠡ ᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠣᠩᠭᠤᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠷᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠠᠠ ︵ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠦᠪ ᠲᠣᠰᠬᠠᠯ︶ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ︵ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠲᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ︶ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠣ ᠪᠠᠷᠠᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠲᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠦᠰ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠨᠠᠠ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠭᠦᠰᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ                 ᠶᠠᠷᠣᠳᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ   ᠤᠨ   ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠠ   ᠤ   ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ   ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ       ᠤᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠠᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠡᠭ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠳᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠬ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠰᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠣ ᠰᠢᠭᠠᠷᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠠᠷᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠬᠢᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠄       ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠲᠠᠪᠳᠠᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯᠬᠡ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠢᠭᠦᠠ᠂ ᠤᠷᠳᠣ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠴᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠷᠬᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠂ ᠮᠦᠠ ᠲᠦᠭ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠶᠢᠰᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦ ᠦᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠢᠬ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠭᠳᠠᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠮᠣ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠴᠣ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠶᠠᠷᠳᠢᠠᠴᠦᠯᠢᠭ ᠤᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠬᠡᠭᠴᠢ ︽ᠤᠯᠠᠠ︾ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ ︽ᠨᠢᠬᠡᠯᠠ︾ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠴᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯᠳᠣᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯᠳᠣᠩᠭᠦᠢ ᠲᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠴᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠨᠢ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠨᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠠ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠣ᠋ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠣ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭᠦ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠷᠣ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ︵ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠮᠠᠳᠣᠰ︶ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠵᠢᠱᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠣ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠠᠨᠢ᠂ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ᠂ ᠦᠵᠠᠯ ᠪᠤᠳᠣᠯ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠯᠢᠬ ᠪᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠳᠠᠵᠣ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠᠴᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ︵ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦ ᠲᠠᠰᠠᠷᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ︶ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠦᠪ ᠪᠤᠰᠣ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠪᠡᠬᠡᠯᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠤᠠᠳᠣᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠭᠦᠰᠠᠯᠠᠩᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠮᠠᠨᠢ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠢᠩᠭᠦᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠣᠰᠠᠳᠠᠢ ᠤᠶᠣᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠬᠢᠬᠴᠢ︾ ᠪᠠ ︽ᠡᠭᠦᠳᠠᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠴᠢ︾ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠮᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠦ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠪᠤᠰᠣ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠦᠵᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠬ ᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠬᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ  ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠱᠠᠯᠢᠬ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠠ ᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠠᠬᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠣᠯ ᠬᠢᠮᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠶᠣᠰᠣ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠣᠷᠦ᠋ᠢᠳᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠬᠡᠪ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡ ᠮᠦᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠣᠠᠬᠤᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠣᠰᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠩᠳᠠᠭᠦᠣ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠦᠵᠠᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠴᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠴᠢᠩ ᠵᠣᠷᠢᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠠᠯᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠤᠨ ︽ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠬᠢᠬᠴᠢ︾ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠠ ᠤᠷᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠠ ᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠠᠩᠬᠢᠷᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ ᠲᠠᠮᠳᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠭᠦ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢ ᠠᠵᠢ᠃       ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠣ ᠰᠢᠭᠠᠷᠣ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠪᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠣᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠤᠷᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠨᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠣᠠᠬᠤᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠣᠷ ᠬᠡᠮ ᠬᠤᠴᠣᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠭᠠᠢ ᠤᠷᠰᠢᠬ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃       ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠵᠣ                   ᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ         ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠬᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠴᠣ᠋ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠵᠣ ᠰᠢᠭᠠᠷᠣ ᠨᠢ ᠤᠷᠬᠢᠬᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠠ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠰᠣᠯᠢᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠣ᠋ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠣᠭᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠠ ᠡᠰᠠᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠤᠷᠬᠢᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠵᠣ ᠰᠢᠭᠠᠷᠣ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ  ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃       ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠮᠠᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢ  ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠮᠦᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣ  ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠢᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠬᠠᠢᠠ᠋ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠬᠡᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠰᠣᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠠ ᠲᠣᠷᠣᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠬᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠰᠣᠮᠠᠬ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠣᠮ ᠪᠤᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠷᠠᠭᠦᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠲᠤ ᠠᠮᠳᠠᠯᠢᠬ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤᠶᠣᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠳᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠣ᠋ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠪᠴᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠦᠠ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠣ᠋ ᠲᠦᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠴᠣ᠋ ᠲᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃       ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠠᠮ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠤᠷᠣᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠴᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠭᠦᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠵᠠᠬᠡᠶᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠭᠦᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠦᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠢᠢᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠢᠮᠠᠳᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠷᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠣ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠮᠦᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠬᠰᠢ ᠢᠷᠠᠬᠡᠳᠣᠢ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠦᠢᠯᠠᠰ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢ ᠬᠡᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠠ ᠭᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠠᠯᠳᠣᠭᠦ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪ ᠦᠨᠠᠠ ᠭᠦ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠨᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠭᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠢ ᠦᠨᠠᠠ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠦᠰᠠᠯ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠠᠯᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃     ᠨᠣᠮ ᠵᠦᠢ  [1] 吴复明·论编辑工作文化缔构与导向作用〔J〕·孝感学院学报, 2002 ︵5︶᠂  [2] 沐木·论编辑活动对社会文化的构建〔J〕·重庆工商大学学报,2004 ︵2︶᠂  [3] 战英,赵志坚·传统文化与编辑职业道德简论·论编辑职业道德—中国编辑学会第七届年会论文选〔M〕·北京:金盾出版社,2003∶71—75᠂       ᠮ᠊ · ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ᠂ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ︵028043︶᠃       ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ  ᠤᠨ 2012 ᠤᠨ  ᠤ 1 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠪᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕