ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠮ᠊ · ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ
ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ   ᠨᠢ 2011 ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ   ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠡᠨ  ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ︾ ︵ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮᠧᠷ᠄ 20110404︶   ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠦᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ   ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃               ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ   ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ    ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ               ᠬᠡᠪ     ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ     ᠢ     ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ   ᠲᠣᠬᠠᠢ                                                   ᠮ᠊ · ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ    〔 ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ 〕 ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ᠂ ᠤᠳᠣ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠠ ᠤ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠢ᠂ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠ ᠭᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ ᠪᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠣᠯᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ᠂ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠠ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠬᠡᠠ ᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃    〔 ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡ 〕 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ︔ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ︔ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ︔ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ︔ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ       ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠨᠵᠠᠬᠡᠶᠢᠷᠠᠭᠦ  ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠬᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠤᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠱᠠᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠰᠣᠯᠢᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠠᠵᠠ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ 2009 ᠤᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠬᠡᠠ ᠨᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠷᠠᠭᠦᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠰᠴᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ   ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠢᠷᠠᠭᠦ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠬᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ  ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠮᠠᠠᠵᠢᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠠ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠠᠩ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠠ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠡᠷᠳᠠ ᠤᠵᠣᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠢ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠰᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ _ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠡᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ  ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃       ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ       ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ  ᠤᠨ ᠨᠠᠩ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠠ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠬᠡᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠵᠠᠯ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠮᠠᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠴᠣ᠋ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ  ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠ ᠨᠣᠮ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠠ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ︵ᠨᠢᠬᠡ︶ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠣ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠦᠵᠠᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠦᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠶᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠶᠣᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠣ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠠ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠣᠰ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃   ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠤᠠᠴᠠ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠮᠦᠠ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠮᠦᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠ ᠭᠦ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠴᠢ᠂ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠬ ᠢᠮᠠᠬᠳᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠬᠡᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯ ᠬᠢᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠬ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ  ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠲᠦᠪ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠦᠵᠠᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠠ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠭᠦ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠣᠠᠭᠦ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠴᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠᠴᠣ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠠ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠭᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠭᠦ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠮᠦᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠣᠠᠭᠦ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠠᠬᠡᠳᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠠ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠠᠳᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ  ᠠᠴᠠ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠣ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠪᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠃ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢ ᠭᠦᠠ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠶᠣᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠩᠭᠤᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠯᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠣᠠᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠦᠭᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠠ ᠭᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠣ᠋ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ  ᠢ ᠭᠦᠳᠣᠯᠣᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠴᠢᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠬᠡᠪᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃       ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠰᠢᠭ ᠮᠠᠳᠠᠵᠣ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠠᠴᠠ ︽ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠰᠢᠭ ᠮᠠᠳᠠᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ︾᠃ ᠬᠡᠰᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠵᠣ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠣᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠵᠣ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠤᠬᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠠ ᠲᠣᠨᠤᠬ ᠢ ᠲᠠᠣᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ᠂ ᠠᠯᠢ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ  ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠪᠠ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ᠂ ᠭᠦᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠤᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠠ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠮᠠᠳᠠᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠲᠤ ᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠠ ᠭᠦ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠮᠣᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠲᠣᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠨᠢᠬᠳᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠠᠵᠢᠠ ᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠠ ᠲᠠᠳᠣᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠠᠳᠠᠬ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠡ᠂ ᠡᠬᠡᠳᠠᠷᠠᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠦᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ︔ ᠨᠣᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ︔ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ᠂ ᠤᠨᠣᠯᠴᠢ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠣᠯ᠂ ᠦᠵᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠠ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠠᠭᠦ︔ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ︔ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢᠣᠠ ᠲᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠣᠷᠠᠣᠠᠴᠣ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ︔ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ︔ ᠤᠯᠣᠰ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠬᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠭᠦ︔ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭᠦ︔ ᠮᠠᠷᠬᠡᠠ ᠰᠠᠴᠠᠠ ᠦᠬᠡᠰ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ︔ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ︔ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠣ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠡᠯᠠ᠂ ᠠᠮᠠᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠬ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ ᠤᠨᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠴᠣᠷᠣᠬᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠴᠣᠰ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠢ ᠬᠡᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠲᠦᠷᠪᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠰᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠣᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠵᠣ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠃ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠨᠢ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠣᠰ ᠬᠡᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠵᠣ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠤᠯᠠᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠨᠵᠠᠬᠡᠶᠢᠷᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠨᠳᠣᠰᠢ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠳᠣᠯᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠣ ᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠡᠷᠢᠭᠦ᠂ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ᠂ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠬᠴᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠯᠰᠠᠭᠦ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠵᠣ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠯ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠠ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠭᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠬᠴᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠴᠠᠬ ᠢᠮᠠᠬᠳᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ  ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠴᠣ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠠᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠬᠡᠠ ᠰᠢᠭ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬ ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠠ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠲᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠠ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠯ ᠬᠢᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠭ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠯᠢᠬ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ       ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠴᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠢ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠶᠣᠳᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠠᠠ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠴᠣ᠋ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠮᠦᠠ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠰᠦᠷᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠯ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠷᠠᠭᠦᠶ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣᠯᠢᠬ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ  ᠠᠴᠠ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ᠂ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ᠂ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠮᠦᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠳᠣ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬ ᠡᠷᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠣᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃       ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠦᠠ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠶᠣᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠠ ᠭᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠠᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠵᠠᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠤ ᠬᠤᠣᠷ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠬ ᠨᠣᠪᠰᠢ ᠲᠠᠷᠣᠮᠠᠯᠯᠠᠵᠣ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠢ ᠪᠤᠷᠣᠭᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠳᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠣ᠋ ᠲᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠷᠰᠯᠡᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠬᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠤᠠ ᠤ ᠦᠢᠮᠠᠬᠡᠠ ᠲᠡᠭᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠷᠣᠮᠠᠯᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠷᠰᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠦᠭᠭᠦᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠲᠠᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠡᠳᠣᠷᠵᠢᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠷᠢᠠ ᠮᠣᠩᠬᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠪ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠮ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠣᠰᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠰᠦᠷᠠᠬᠡᠢ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠣ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠤᠢ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ᠃ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠠᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠣᠠᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯᠬᠡ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠬᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠠᠯ ᠦᠵᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠢᠶᠠᠭᠦ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠣ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠲᠤ ᠬᠢ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ᠂ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠮᠠᠠ ᠤᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠰᠣᠯᠢᠬᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠣ᠋ ᠴᠠᠬ ᠡᠷᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠴᠣᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠣᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠰᠢᠣᠬᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ  ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠣ ᠲᠠᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠣᠠ ᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠣᠠᠴᠣ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠳᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤᠷᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠣ᠋ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠦᠳᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠠᠩᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠴᠣ᠋ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠠ ᠰᠠᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤᠷᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠃ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ᠂ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠤᠯᠠᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ ᠦᠭᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠳᠠ ᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠦᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠰᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠮᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠣᠯᠭᠠᠵᠢᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠭᠦ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠣᠳᠠᠮᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ︽ᠲᠦᠳᠠ ᠵᠠᠮ︾ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠢᠠᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠳᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠮᠳᠣᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠬᠤᠷ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠦᠢᠳᠣᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠰᠠᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢ ︽ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠣ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠ ᠰᠦᠨᠣᠭᠦ︾ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃       ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠵᠣ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠣᠵᠣ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠬᠢᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠯᠣᠮᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠴᠣ᠋ ᠡᠷᠢᠵᠣ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠠ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ︔ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ︽ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠰᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠤᠢ᠃       ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠨᠢ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠴᠢᠠ ᠮᠦᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠶᠢᠮᠣ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠨᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠤᠯᠣᠮᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠠᠶᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠴᠠᠬ ᠢᠮᠠᠬᠳᠠ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠭ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠨᠣᠮ ᠵᠦᠢ    [1] 〔 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 〕 ᠯᠣᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠪᠤᠰᠦ᠋ᠷᠣᠩ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠠᠳᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠰ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ · ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠦᠢᠮᠣ ︵ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ︶ 〔M〕· ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ᠄ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 2006᠂    [2] ᠪᠠᠢ ᠢᠣᠢ ᠵᠸᠠ · ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠭᠦ ᠨᠢ 〔J〕· ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ᠂ 2001᠂ ︵4︶᠂    [3] 安力戈·论图书质量与编辑素质〔J〕·河北师范大学学报,教育科学版,2008 ︵8︶᠂    [4] 刘翠玲·科技期刊编辑的素质及其优化〔J〕·科技情报开发与经济,2005 ︵20︶᠂         ︽ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ         2012 ᠤᠨ  ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ   ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠪᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ 2012 ᠤᠨ  ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕